gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Definities
Een ontwerp is elke tekening, illustratie, foto, bladschikking, website, logo, huisstijl of tekst waardoor aan een idee vorm gegeven wordt, zowel voorlopig als definitief.
 
Gelding
Alleen de huidige verkoops- en factuurvoorwaarden zijn bindend tussen partijen, ook al heeft de klant andersduidende voorwaarden opgesteld. Alleen kan van huidige voorwaarden worden afgeweken door bijzondere schriftelijke overeenkomst.
 

Offertes en totstandkoming overeenkomst
Alle offertes zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na ondertekening voor akkoord door de opdrachtgever. De uitvoering van de overeenkomst zal gebeuren overeenkomstig de voorwaarden en conform het procédé zoals bepaald in de offerte of enig ander schriftelijk document. 

Prijs
De prijs is deze zoals op de offerte of in de overeenkomst vermeld. Essentiële aanpassingen op verzoek van de opdrachtgever zullen aanleiding geven tot prijsaanpassingen. Onkosten nodig voor technische hulpmiddelen (zetwerk, foto’s, e.d.), reis- en verblijfkosten, verplaatsingen, werkzaamheden door derde, kunnen afzonderlijk worden aangerekend aan de klant.

Nevenwerkzaamheden
Extra nevenwerkzaamheden (drukwerkcontrole, productiebegeleiding, besprekingen, verzamelen van gegevens, e.d.) kunnen aanleiding geven tot berekening van een bijkomende vergoeding volgens uurtarief. Indien de uitvoering van de opdracht dient te worden opgeschort omwille van het uitblijven van de nodige gegevens van de opdrachtgever, zal een voorschot worden aangerekend in functie van het reeds uitgevoerde werk. Indien een ontwerp door de opdrachtgever geweigerd wordt of niet definitief mag worden uitgevoerd, zullen de reeds gemaakte kosten worden aangerekend en zal het ontwerp terugbezorgd worden. Indien er sprake is van een kostenraming, dan spreken we over een ruwe inschatting van de opdracht. Bij fundamentele wijzigingen tijdens de uitvoering van de opdracht kan een aanpassing van de prijs nog mogelijk zijn. Prijzen zijn excl. 21% BTW, excl. levering van goederen en onkostenvergoeding voor verplaatsing (0,75€/km).

Leverings- en uitvoeringstermijnen
De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering of uitvoering kan in geen geval aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Van voorgaande bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen. 

Bij de levering van diverse signalisatie, dient de klant de door EASYBRANDING geleverde of geplaatste panelen, spandoeken en diverse constructies op geregelde tijdstippen te controleren op hun stevigheid, en dient de klant tijdig de passende maatregelen te nemen opdat deze niet zouden loskomen. EASYBRANDING kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor loskomen van diverse signalisatie.

Klachten
Klachten met betrekking tot de uitgevoerde opdracht dienen ons te worden meegedeeld per aangetekend schrijven, binnen de 24 uur na levering of voorstelling van het ontwerp. Elke klacht met betrekking tot facturen dient ons te worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na facturatiedatum. Alle andere klachten mbt uitvoering, drukwerk en diverse realisaties zijn slechts ontvankelijk voor het geval zij worden geformuleerd binnen de 8 dagen na factuurdatum, en dit per aangetekend schrijven of per mail. Voor alle klachten buiten deze termijn geformuleerd of op een andere wijze, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen. Voor verborgen gebreken wordt de waarborgtermijn bepaald op maximaal 1 maand.

Afwijkingen
De opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat kleuren - van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals aangetoond op een beeldscherm van de opdrachtgever, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Kleuren kunnen afwijken tussen verschillende drukproeven. Een dergelijke afwijking is geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid
De verantwoordelijkheid van EASYBRANDING, beperkt zich tot de goede uitvoering van de opdracht overeenkomstig de afspraken gemaakt tussen de partijen. De opdrachtgever aanvaardt dat deze verbintenis voor ons een inspanningsverbintenis uitmaakt en geenszins een resultaatsverbintenis. Indien onze aansprakelijkheid weerhouden zou worden ten gevolge van niet-conforme uitvoering, aanvaarden de partijen uitdrukkelijk dat het totaal der vergoedingen een bedrag gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs niet mag overschrijden. In geen geval kan EASYBRANDING gehouden zijn aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalendaarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving, schade aan goederen of schade aan personen indien de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van een derde betrokken bij de verdere uitvoering van de opdracht. De klant weet dat EASYBRANDING beroep kan doen op externe dienstverleners.

Intellectuele rechten
De opdrachtgever aanvaardt dat de ontwikkelde ontwerpen en eindstukken exclusieve eigendom zijn van EASYBRANDING.  Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van ontwerpen berusten bij EASYBRANDING. EASYBRANDING verschaft de klant de niet-exclusieve gebruiksrechten om het ontwerp te reproduceren naar eigen wens.

Betalingsvoorwaarden
Behoudens andersduidende overeenkomst zijn alle facturen te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum. Indien de klant enige annulatie doet, dan zijn wij gerechtigd een vergoeding te eisen gelijkstaande met 30% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling. Elke factuur of gedeelte ervan, niet betaald op vervaldag, brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 12%. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van enige aanmaning van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 10% met een minimum van 100,00 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. 

Eigendomsvoorbehoud
Alle door ons geleverde en geplaatste materialen blijven volledig onze eigendom tot na volledige betaling door de klant.

Exclusieve bevoegdheid
Eventuele geschillen tussen partijen worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. Ieder geschil tussen ons en de klant wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht. 

 

Over EASYBRANDING

Easybranding is een creatief bureau dat gespecialiseerd is in 360° branding. Onze dagdagelijkse missie bestaat erin onze doelgroep te inspireren en te adviseren om hun “brand experience” te verbeteren. We ondersteunen Sales & Marketing gedreven bedrijven, die een consistente branding willen realiseren doorheen alle online en offline momenten in hun ‘customer journey'. Onder onze klanten bevinden zich zowel kleine als middelgrote bedrijven die actief zijn in de bouw & projectontwikkeling, productie, farma, ICT, voeding, diensten, retail & logistiek. ​

Contact

EASYBRANDING
Doorniksesteenweg 61 - 0021
(2de verdieping)
8500 Kortrijk

T +32 56 22 36 64

info@easybranding.be

OPENINGSUREN
Maandag tot Donderdag 
08:00–12:30, 14:00–18:00
Vrijdag
08:00–12:30, 14:00–17:00
 

Volg ons