Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1. Definities

Een ontwerp is elke tekening, illustratie, foto, bladschikking, website, logo, huisstijl of tekst waardoor aan een idee vorm gegeven wordt, zowel voorlopig als definitief.

1.2. Gelding

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van onzentwege zal het feit dat de klant ons een bestelling, een werk of een dienst toevertrouwt, op zich inhouden dat hij al onze hierna vermelde voorwaarden aanvaardt. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze klanten zijn ons niet tegenstelbaar. De algemene inkoopvoorwaarden van de afnemer gelden niet, tenzij wij een schriftelijke overeenkomst sturen met onze instemming. De aanvaarding van bestelformulieren of het zenden van een orderbevestiging houden nooit in dat wij de inkoopvoorwaarden aanvaarden.

1.3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

Alle offertes zijn vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na goedkeuring voor akkoord door de opdrachtgever. De uitvoering van de overeenkomst zal gebeuren overeenkomstig de voorwaarden en conform de werkwijze zoals bepaald in de offerte of enig ander schriftelijk document. Offertes gelden behoudens schriftelijke uitzonderingen gedurende dertig dagen vanaf hun datum. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.

1.4. Prijs

De prijs is deze zoals op de offerte vermeld. Indien er sprake is van een kostenraming, dan spreken we over een ruwe inschatting van de opdracht, dewelke geen enkele verbindende waarde heeft. Regiewerken, meerwerken of niet in de offerte inbegrepen werken (zoals opmaakwerk, drukwerkcontrole, productiebegeleiding, extra besprekingen, marketing begeleiding, dtp-werk, e.d.) zijn afzonderlijk factureerbaar aan de op dat ogenblik geldende tarieven. Indien de uitvoering van de opdracht dient te worden opgeschort omwille van het uitblijven van de nodige gegevens van de opdrachtgever, zal een voorschot worden aangerekend in functie van het reeds uitgevoerde werk.

Indien een ontwerp door de opdrachtgever geweigerd wordt of niet definitief mag worden uitgevoerd, zullen de reeds gemaakte kosten worden aangerekend en zal het ontwerp opgeleverd worden. Prijzen zijn excl. 21% BTW, en eventuele onkostenvergoeding voor verplaatsing. Easybranding behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen of te corrigeren.

1.5. Leverings- en uitvoeringstermijnen

Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn steeds richtinggevend en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin geeft zij recht tot vernietiging van de bestelling/overeenkomst, tenzij na het verstrijken van dertig werkdagen na een aangetekende aanmaning tot levering waarin de klant uitdrukkelijk verwijst naar de reeds verstreken leverings- en uitvoeringstermijnen.

1.6. Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn alle facturen volledig te betalen binnen de 15 dagen na factuurdatum. De betaling zal gebeuren zonder enige schuldvergelijking of korting welke niet schriftelijk is overeengekomen, en op de door Easybranding aangegeven wijze. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag,:

zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen:

  • Een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 15% op het totale factuurbedrag met een minimum van 150 EUR, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
  • Verwijlintresten ten belope van 1% per maand die van rechtswege zullen lopen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand van de vervaldag tot en met de maand, in de loop van dewelke de betaling wordt verricht.
  • ontstaat er meteen schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale schuldvergelijking, zowel ten voordele van onze firma als van onze nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden. Hieronder wordt o.m. – doch geenszins limitatief – verstaan ondernemingen waarvan één of meerdere zaakvoerders/ bestuurders en/of aandeelhouders dezelfde personen zijn.

Voor opdrachten boven de 5.000 EUR (excl. BTW) wordt, behoudens andersluidende vermelding, een werkingsvoorschot gevraagd van 30% factureerbaar bij goedkeuring van de offerte of prijsopgave. Bij niet-betaling ervan binnen de periode van 5 werkdagen na ondertekening, behouden wij het recht de opdracht stop te zetten en/ of prioriteit te geven aan andere opdrachten.

Easybranding behoudt zich het recht voor om te allen tijde een bijkomende voorafbetaling van 40 % van de prijs te vragen vooraleer tot levering over te gaan. Easybranding heeft het recht om al haar diensten en/of leveringen op te schorten indien de klant zelf zijn verbintenissen niet nakomt. In dergelijk geval kan de klant op geen enkele manier aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding en/of compensatie. De diensten worden hernomen van zodra de klant alle achterstallen heeft aangezuiverd, zowel in hoofdsom als intresten als in kosten. 
 
Easybranding behoudt zich het recht voor, of zelfs na gedeeltelijke uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever de geschikte zekerheden en/of voorschotten voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. In geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant/de curator niet gerechtigd om de voortzetting van de lopende opdrachten te eisen en/of kunnen wij de voorzetting afhankelijk maken van de volledige voorafgaandelijke betaling van de opdracht. In geval de opdrachtgever weigert om het aanvullend voorschot te vereffenen en/of de opdracht volledig voorafgaandelijk te betalen, hebben wij het recht de gehele of gedeeltelijke bestelling te annuleren.

1.7. Middelverbintenis

De verantwoordelijkheid van Easybranding, beperkt zich tot de goede uitvoering van de opdracht overeenkomstig de afspraken gemaakt tussen de partijen.

De opdrachtgever aanvaardt dat deze verbintenis voor ons een inspanningsverbintenis uitmaakt en geenszins een resultaatsverbintenis.
De opdrachten worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd , naargelang de verwerkingsmogelijkheden. Indien wij wegens omstandigheden, die zich buiten onze schuld voordoen, verhinderd worden onze verplichtingen na te komen, dan hebben wij de keuze om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden voortduren, dan wel de overeenkomst door middel van schriftelijke mededeling aan de afnemers te beëindigen, zonder dat wij de afnemer hiervoor enige schadevergoeding of compensatie van welke aard ook verschuldigd zijn.

Volgende omstandigheden worden o.m. doch geenszins limitatief beschouwd als geval van overmacht: geweld, aanslagen, stakingen, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, overstroming, brand, elektriciteitspanne in gebreke blijven van leveranciers , natuurfenomenen zoals overstroming of blikseminslag , ziekte of ongeval van personeel of andere gelijksoortige omstandigheden.

1.8. Klachten

Klachten met betrekking tot de uitgevoerde diensten en leveringen dienen ons te worden meegedeeld binnen de 5 dagen, na oplevering. Elke klacht met betrekking tot facturen dient ons te worden meegedeeld per aangetekend schrijven binnen de zeven kalenderdagen vanaf de dag van de aflevering of uitvoering, en enkel voor wat betreft specifieke vermeldingen die alleen op de factuur voorkomen, vanaf de factuurdatum.

Alle andere klachten m.b.t. uitvoering en diverse realisaties zijn slechts ontvankelijk voor het geval zij worden geformuleerd binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum, en dit per aangetekend schrijven of per mail. Voor alle klachten buiten deze termijn geformuleerd of op een andere wijze, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Een klacht kan in geen geval een schorsing van betaling rechtvaardigen. Voor verborgen gebreken wordt de waarborgtermijn bepaald op maximaal één maand vanaf ontvangst van de levering.

1.9. Gevolgschade

De klant verzaakt van rechtswege aan elke vorm van gevolgschade en zal er zich in alle gevallen van beperken directe schade te vorderen. Wij hebben het recht de rechtmatig geweigerde leveringen te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven op gelijk welke schadevergoeding te onzen laste.

1.10. Annulatie

Bij (vroegtijdige) annulatie van een grafische opdracht door de opdrachtgever na de aanvraag of na de bevestiging, om welke reden dan ook, dan zijn de hiernavolgende vergoedingen verschuldigd:
  • een vergoeding van de gepresteerde uren volgens het op dat ogenblik geldig uurtarief
  • een forfaitaire schadevergoeding voor de uren die ingevolge de annulatie niet werden gepresteerd, dewelke begroot wordt op 30 % van de resterende waarde van de bestelling (= totale waarde bestelling onder aftrek van de reeds gepresteerde en reeds gefactureerde uren)
Annulatie van drukwerk en/of signalisatieopdrachten die reeds bevestigd werden, en waarvan het drukklaar bestand goedgekeurd werd, zullen integraal gefactureerd worden.

Bij annulatie van drukwerk en/of signalisatieopdrachten die reeds bevestigd werden, en waarvan nog geen drukklaar bestand goedgekeurd werd, zijn wij gerechtigd een vergoeding te eisen gelijkstaande met 30% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling.

Bij annulatie van website-opdrachten die reeds bevestigd werden, en op de planning werden opgenomen, zijn wij gerechtigd een vergoeding te eisen gelijkstaande met 30% van de totale waarde van de geannuleerde bestelling. In geval van annulatie houdt Easybranding zich het recht voor om een hogere schade te bewijzen en deze schade op de klant te verhalen.

1.11. Ontbinding / Verbreking

Easybranding behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling nodig is als ontbonden te beschouwen, ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

Wanneer de klant verzuimt één of meer verbintenissen uit te voeren, zullen wij het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te verbreken per ter post aangetekende brief aan de klant. In dit laatste geval zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW,
onverminderd het recht van Easybranding om een hogere schade te bewijzen en op de klant te verhalen.

1.12. Referentiemateriaal

De klant verleent aan Easybranding het onherroepelijk en onvoorwaardelijk recht om de door deze laatste voor de opdrachtgever uitgevoerde grafische opdrachten voor print, web en signalisatie doeleinden, geheel of deels op te laten nemen in de portfolio en in elke andere publiciteit van Easybranding via de daartoe bestemde media als referentiemateriaal voor nieuwe klanten en potentiële klanten. Bij het vestigen van dit recht in het voordeel van Easybranding verzaakt de client aan elke vergoeding of compensatie voor dit recht.

1.13. Werkwijze

Voor wat betreft drukwerken verbindt de klant zich ertoe om de proefdruk of drukklare PDF goed te keuren binnen de 48 uur na de toezending ervan. Een gebrek aan reactie binnen die termijn wordt onherroepelijk door partijen beschouwd als een goedkeuring voor druk. Klachten in verband met drukwerken moeten schriftelijk medegedeeld worden binnen de 48 uur na ontvangst van de levering.

Specifiek voor websites verloopt de werkwijze in stappen waarbij niet teruggekomen kan worden op eerdere stappen en de klant derhalve stapsgewijs naarmate deze via e-mail worden gemeld, deze onherroepelijk aanvaardt conform deze melding.

Voor wat betreft de grafische vormgeving beperkt deze opdracht zich tot wat schriftelijk is overeengekomen. Easybranding kan steeds vrij het lettertype en andere grafische elementen kiezen en is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de klant ontvangt.

De aanvraag van de opdrachtgever tot het vervullen van een bepaalde opdracht door de dienstverlener, dient te gebeuren minstens 24 uren voor de aanvang van de grafische ondersteuning. Voor de aanvang van de grafische vormgeving wordt een bevestigingsmail verstuurd.

1.14. Niet-afwervingsbeding

De opdrachtgever verbindt zich er toe tijdens de uitvoering van de overeenkomst en gedurende een periode van 24 maanden volgend op het einde van de samenwerking, zich er van te onthouden de personen die in naam van Easybranding werken – ongeacht in welke hoedanigheid – in dienst te nemen, dan wel op hen een beroep
te doen in het kader van een zelfstandige samenwerking. In het kader daarvan verbindt de klant er zich tevens toe om voornoemde personen niet te benaderen of te contacteren of te laten contacteren met het oog op dergelijke afwerving. De
voormelde verplichtingen gelden zowel voor de onderneming van de opdrachtgever als voor zijn of haar nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden. Hieronder wordt o.m. – doch geenszins limitatief – verstaan ondernemingen waarvan één of meerdere zaakvoerders/ bestuurders en/of aandeelhouders dezelfde personen zijn.

Indien de klant ervoor opteert deze verplichting niet na te komen dan verbindt hij er zich toe om ter compensatie een vergoeding aan Easybranding te betalen die gelijk is aan één jaar brutoloon van de afgeworven werknemer of medewerker. Deze betaling maakt geen schadevergoeding uit maar behelst de uitoefening van een subjectief recht geput uit een conventioneel beding. Het voormelde bedrag vergoedt o.m. de kosten van interne en externe opleiding van de werknemer, het verlies aan werk in hoofde van Easybranding alsook de tijd en moeite van Easybranding om een nieuwe werknemer/medewerker te zoeken en deze op te leiden. De klant aanvaardt dat Easybranding het recht heeft om een hogere schade te bewijzen en op de klant te verhalen.

1.15. Aansprakelijkheid

Indien onze aansprakelijkheid weerhouden zou worden ten gevolge van niet- conforme uitvoering, aanvaarden de partijen uitdrukkelijk dat het totaal der vergoedingen een bedrag gelijk aan 15% van de overeengekomen prijs niet mag overschrijden. In geen geval kan Easybranding gehouden zijn aan de klant of aan derden een schadevergoeding te betalen – daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving, schade aan goederen of schade aan personen indien de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van een derde betrokken bij de verdere uitvoering van de opdracht. De klant weet dat Easybranding beroep kan doen op externe dienstverleners.

Zo wij voor de levering en/of het maken van een ontwerp een beroep doen op een derde, doet de klant ten opzichte van onze firma afstand van elk verhaal en van alle rechten uit hoofde van de wanprestatie van de derde. Daartegenover staat dat wij aan de klant, die dit aanvaardt, elk verhaal, alle rechten en vorderingen overdragen die wij in dit verband tegen de betrokken derde(n) zouden kunnen laten gelden overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en onze firma. De klant beschikt aldus over een rechtstreekse vordering tegenover de derde en is als enige verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenwerpelijk maken aan derden.

1.16. Intellectuele rechten

De opdrachtgever aanvaardt dat de ontwikkelde ontwerpen en eindstukken exclusieve eigendom zijn van Easybranding. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van ontwerpen berusten bij Easybranding. Easybranding verschaft de klant de niet-exclusieve gebruiksrechten om het ontwerp te reproduceren naar eigen wens.

Indien de klant daar uitdrukkelijk voor opteert, dan wordt een ontwerp met de hand getekend. Indien dit niet het geval is, dan aanvaardt de klant dat Easybranding gebruik kan maken van stockbeelden/stock vectoren/foto’s,… in haar grafische ontwerpen waarbij er auteursrechten gekocht worden van derde partijen.

De klant aanvaardt dat Easybranding de nodige inspanningen levert om de ontwerpen voor logo’s, merken, tekeningen, grafische opdrachten,… zo origineel mogelijk te ontwerpen. Easybranding kan echter in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien een derde meent dat het ontwerp van Easybranding een inbreuk vormt op zijn of haar intellectuele rechten. Behoudens uitdrukkelijke opdracht van de klant aan Easybranding, komt het de klant toe om de originaliteit van het ontwerp van Easybranding te verifiëren en er voor te zorgen dat deze voldoende afwijkt van het merk/tekening/model/logo/… waarop een derde de intellectuele eigendomsrechten heeft.

1.17. Auteursrechtelijke/Merkenrechtelijke informatie

Auteursrechten © 2012, Easybranding. Alle rechten voorbehouden. Alle merken, logo’s, teksten, afbeeldingen en klantmerken die op onze site getoond worden zijn onze eigendom of de eigendom van derden. U mag deze informatie niet gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming van Easybranding.

1.18. Merkregistratie

Indien de klant een beroep op Eaysbranding doet om zijn of haar merk te registreren, dan aanvaardt de klant dat Easybranding niet aansprakelijk kan worden gesteld indien het merk niet succesvol werd geregistreerd. Behoudens uitdrukkelijke opdracht van de klant aan Easybranding, komt het de klant toe om de originaliteit van zijn merk te verifiëren en er voor te zorgen dat deze voldoende afwijkt van het merk waarop een derde de intellectuele eigendomsrechten heeft. Behoudens andersluidende overeenkomst, is Easybranding niet verantwoordelijk voor de vernieuwing/verlenging van de registratie zijn of haar merk en behoort dit tot de uitsluitende bevoegdheid van de klant, waaromtrent hij erkent de nodige informatie te hebben ontvangen.

1.19. Eigendomsvoorbehoud

Alle door ons geleverde en geplaatste materialen blijven volledig onze eigendom tot na volledige betaling door de klant.

1.20. Exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk bevoegd en is hierbij is het Nederlands de enige proceduretaal.

1.21. Wijzingen in de voorwaarden

Easybranding behoudt zich het recht om jaarlijks de geldige regie tarieven te indexeren. Indien er sprake is van een vaste prijs overeenkomst, dan kan deze ook herzien worden door u hiervan op de hoogte te brengen (via een e-mail aan het laatste e-mailadres dat u ons verstrekt heeft).

U bent ervoor verantwoordelijk ons uw laatste e-mailadres te verstrekken. In het geval dat het laatste e-mailadres dat u aan ons heeft verstrekt niet geldig is, of om welke reden dan ook niet in staat is om bovengenoemd bericht aan u af te leveren, vormt onze verzending van de e-mail met dit bericht toch een effectieve kennisgeving van de wijzigingen beschreven in het bericht. Voortdurend gebruik van onze systemen of diensten, houdt in dat u deze wijzigingen erkent en ermee akkoord gaat om aan de voorwaarden van deze wijzigingen gebonden te zijn.

2. Bijzondere voorwaarden Print en Sign

2.1. Leverings- en uitvoeringstermijnen

Bij de levering van signalisatie, dient de opdrachtgever de door Easybranding geleverde of geplaatste panelen, spandoeken en diverse constructies op geregelde tijdstippen te controleren op hun stevigheid, en dient de klant tijdig de passende maatregelen te nemen opdat deze niet zouden loskomen. Easybranding kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor loskomen van diverse signalisatie en/of
voor een gebrek aan stevigheid van signalisatie indien dit gebrek niet schriftelijk per aangetekende brief of per e-mail wordt gemeld binnen de 7 werkdagen na de levering van de signalisatie.

2.2. Afwijkingen

De opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden – zoals weergegeven in een eigen print-out van de opdrachtgever of zoals aangetoond op een beeldscherm van de opdrachtgever, in zekere mate kunnen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Kleuren kunnen afwijken tussen verschillende drukopdrachten. Een dergelijke afwijking is geen grondslag tot niet-betaling of ontbinding van de overeenkomst.

2.3. Pre-press

De opdrachtgever erkent verder zelf in te staan voor de pre-press indien de opdracht niet via Easybranding gedrukt wordt. Easybranding bezorgt steeds een visualisatie van het ontwerp. Dit geeft de drukkerij een indicatie hoe het afdrukresultaat eruit zou moeten zien. Vanwege de vele afdruk variabelen zoals papiersoort en het digitale versus offsetproces, is de visualistie dus in geen enkel geval een nauwkeurige kleurreproductie voor een afgedrukte opdracht en vertoont het geen transparantie – en overdrukproblemen. Ook worden er geen kleurwijzigingen weergegeven als gevolg van de conversie van RGB- of Pantone-steunkleuren naar CMYK. Als u kleur- kritisch werk hebt waarbij een hoge mate van kleurnauwkeurigheid vereist is, is een fysieke proef essentieel. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de pre-press van de drukkerij om ervoor te zorgen dat alle details voor productie correct zijn. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen nadat een opdracht is goedgekeurd en is afgedrukt.

3. Bijzondere voorwaarden Websites

3.1. Definities

Easybranding verleent webdiensten aan de klant onder de vorm van Website Ontwikkeling (WO), Website Support (WS) en Website Hosting (WH). WO is het grafisch, artistiek en technisch ontwikkelen en opzetten van websites. WS is het beheer van de website en uitvoering van eventuele aanpassingen. WH is de hosting van het CMS-systeem dat jaarlijks gefactureerd wordt. De hierboven vermelde voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de webdiensten van Easybranding en vullen de hieronder vermelde voorwaarden aan. In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden Websites, prevaleren de bijzondere voorwaarden Websites.

3.2. Gelding

Behoudens voorafgaandelijk en schriftelijk andersluidend akkoord zijn deze verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten tussen Easybranding en de klant in verband met WO, WS en WH en schept het louter feit van de opdracht door de klant een onweerlegbaar vermoeden dat hij deze voorwaarden voordien heeft aanvaard. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de documenten van klanten zijn Easybranding bijgevolg niet tegenstelbaar zelfs niet indien Easybranding gebruik maakt van formulieren van de klant waar dergelijke voorwaarden op voorkomen.

3.3. Prijs

Indien gewenst maakt Easybranding een analyse en dienvolgens een offerte op basis van de wensen van de klant. Functionaliteiten of andere meerwerken die niet in deze offerte opgenomen werden, vormen voorwerp van afzonderlijke facturen op basis van de op dat ogenblik geldende tarieven. Offertes gelden behoudens schriftelijke uitzonderingen gedurende dertig dagen vanaf hun datum. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.

Voor opdrachten in WS boven de 5.000 EUR (excl. BTW) wordt, behoudens andersluidende vermelding, een werkingsvoorschot gevraagd van 30% factureerbaar bij ondertekening van de offerte of bestelbon. Bij niet-betaling ervan binnen de periode van 5 werkdagen na ondertekening, behoudt Easybranding zich het recht voor de interventie of opdracht stop te zetten of te schorsen. Voor aanvang van het project dient de klant, onverminderd hoger dat in voorkomend geval wordt verrekend, een voorschot te betalen van 50% van de totale offerteprijs .

Dezelfde regeling geldt ingeval genoemde functionaliteiten of andere meerwerken. Easybranding heeft het recht de uitvoering van alle werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de klant dit voorschot betaalt.

3.4. Jaarlijkse kosten

De website hosting, domeinnamen, IP’adressen, mailboxen enz. zijn ondersteunende diensten en hebben een vaste duurtijd van één jaar. De technische kenmerken en de aard van de diensten worden gedetailleerd op de prijsopgaves.

Deze diensten zijn in regel op voorhand betaalbaar en worden jaarlijks gefactureerd.

Behoudens schriftelijke opzegging door de klant drie maanden voorafgaand aan het verstrijken van de overeenkomst, door middel van een aangetekende brief, wordt de overeenkomst telkenmale stilzwijgend verlengd voor eenzelfde contractduur.
Ingeval van verbreking of ontijdige opzegging is de klant de volledige vergoeding verschuldigd van het lopende jaar waarbij hij verzaakt aan elke terugbetaling van de nog niet verlopen maar betaalde maanden.

3.5. Domeinnaam en/of IP-adres

De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres in het kader van een WS zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers zoals DNS BELGIUM. De desbetreffende instantie beslist souverein over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Easybranding vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat de domeinnaam wordt toegekend. Easybranding kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het verliezen door de klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen.

3.6. Annulatie

Indien de klant de overeenkomst in WS verbreekt vóór de aanvang van de werkzaamheden, is hij een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de offerte, behoudens het recht van Easybranding om een hogere schade te bewijzen en op de klant te verhalen. Ingeval van verbreking na de start van de werkzaamheden is de klant als forfaitaire schadevergoeding de volledige prijs van de offerte als schadevergoeding verschuldigd zonder dat Easybranding kan verplicht worden de website nog verder af te werken.

3.7. Aansprakelijkheid

Easybranding maakt voor haar diensten gebruik van zowel (semi)open source software als van software geleverd door de klant. In geen geval zal Easybranding aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die veroorzaakt werd door deze software.

Easybranding is nooit aansprakelijk voor de inhoud van een website en doet in principe geen controle of toezicht, noch op de inhoud noch op de herkomst of op de auteurs en andere personen of organisaties die achter de website schuilgaan. De klant is derhalve exclusief verantwoordelijk voor de inhoud van de website zelfs indien de klant de informatie zelf bekomt van derden of indien derden onder gelijk welke vorm eigen bijdragen op de website kunnen zetten en de klant erkent dat Easybranding slechts in voorkomend geval een neutraal doorgeefluik is. De klant onthoudt er zich uitdrukkelijk van informatie te publiceren of aan te bieden die in strijd is met het Belgisch, Europees of Internationaal recht, waaronder maar niet beperkt tot lasterlijke, eerrovende, belagende, bedreigende, beledigende, racistische, haatzaaiende of discriminerende informatie of informatie die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden of die sociaal aanstootgevend is en tot publiek protest kan leiden.

De klant zal Easybranding vergoeden voor elke vordering van derden in hoofdsom, intresten en kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inhoud van de website en de klant verzaakt zelf in het voordeel van Easybranding aan elke mogelijke vordering die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de inhoud van de website. De klant vergoedt Easybranding verder voor alle schade in hoofdsom, intresten en kosten die Easybranding zou lijden ten gevolge van de inhoud van de website, inbreuken op dit artikel en andere inbreuken op de overeenkomst.

In geval van aansprakelijkheid van Easybranding verzaakt de klant van rechtswege aan elke vorm van gevolgschade en morele schade en zal hij er zich in alle gevallen toe beperken directe materiële schade te vorderen. Easybranding heeft het recht om de rechtmatig geweigerde leveringen te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan geven op gelijk welke schadevergoeding te onzen laste.

3.8. Inbreuken

Easybranding verwerft het recht om , onder meer bij inbreuken op deze voorwaarden, bij bevel van de rechter of van de overheid of bij alle andere omstandigheden die zulks nuttig of noodzakelijk maken, de website onmiddellijk offline te halen. Desgevallend kan Easybranding niet verplicht worden de website te heractiveren maar staat het de klant vrij om een nieuwe webmaster te zoeken die de taak kan overnemen. In voorkomend geval zal Easybranding de nodige technische elementen aan de nieuwe webmaster bezorgen zonder dat zij terzake enige verantwoordelijkheid neemt en mits alle kosten en alle openstaande facturen in hoofdsom, intresten en kosten op voorhand door de klant zijn betaald. Desgevallend verzaakt de klant in alle omstandigheden aan alle mogelijke schadevergoeding of compensatie van welke aard ook.

Laatst herzien: 1 januari 2022

Nieuws

Easybranding werd overgenomen

Easybranding was ‘born to brand’. Al krijg je vanaf nu ‘a brand new feeling’. Op 1 juni 2022 werden alle activiteiten van Easybranding overgenomen door Hummingbirds uit Kortrijk.

Lees nieuwsbericht